پیشنهادی:

ابن عربی: افضلیت و ارجحیت عبدالله بن عمر بر امیرالمؤمنین علیه السلام

نمونه دیگری از انحراف عقیدتی: فقه عبدالله ابن عمر….کلام عبدالله بن عمر بر کلام امیرالمومنین ( علیه السلام ) ارجحیت دارد(نعوذ بالله).

دشمنی عمر بن خطاب و خانواده وی با امیرالمومنین ( علیه السلام ) غیر قابل انکار است .در این میان عبدالله بن عمر ، بسیار دشمنی با امیرالمومنین ( علیه السلام ) داشت .ابن عمر کسی است که بعد از قتل عثمان ، از بیعت با امیرالمومنین ( علیه السلام ) خودداری کرد .

ادامه مطلب