پیشنهادی:

ماخذیابی احادیث ‌جامع الاسرار سید حیدر آملی – علی نقی خدایاری

ماخذیابی احادیث ‌جامع الاسرار سید حیدر آملی اثر علی نقی خدایاری

او در نقل احادیث، جز مواردى اندک، مصادر و اسانید خود را ذکر نمى کند و اساساً دغدغه چندانى در زمینه مصدر، طریق و اِسناد حدیث از خود نشان نمى دهد. از این روى و بنابر جست وجوهایى که انجام شد، برخى احادیث در کتاب او راه یافته که در متون معتبر حدیثى شیعه و اهل سنّت یافت نمى شود!

شخصیت و آثار علمى سید حیدر آملى، از ابعاد گوناگون، بویژه از حیث تلاشى که وى براى تطبیق و تلفیق یافته هاى عرفانى با آموزه هاى دینى(شیعى) نموده، در خور بررسى است.

از ویژگیهاى آثار آملى آن است که او، به دنبال رهیافت عرفانى خود، همواره به آیات قرآن کریم و سخنان معصومان علیهم السلام و اقوال مشایخ صوفیه استناد کرده است.

با توجه به جایگاه خاص حدیث در آثار آملى، دریافت چگونگى تعامل وى با احادیث شایان توجه است. شناخت منابع حدیثى و نحوه استفاده او از آنها، برخورد او با متن و اسناد حدیث، و به طور کلّى، ویژگیهاى رویکرد حدیثى وى از اهمیت زیادى برخوردار است.

نگارنده براى آشنایى با این رویکرد، کتاب جامع الأسرار را موضوع مطالعه قرار داده و کوشیده با استخراج و دسته بندى احادیث، نخستْ مصادر و منابع آنها را شناسایى کند تا از

ادامه مطلب