پیشنهادی:

نقد عرفان مصطلح- انصاری همدانی: صوفی نعمت اللهی از اولیاءالله است!

آقای انصاری همدانی : صوفی نعمت اللهی (معصومعلیشاه) از اولیاءالله است!

در کتاب “روح مجرددر صفحات ۳۸۲ تا ۳۸۴ چنین می خوانیم:

در زمان ایشان (آقا محمّد علی بهبهانی) درویش کشی رائج بود. در لیله جمعه دوازدهم شهر جُمادَی الثّانیه سنه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت هجریّه قمریّه که حقیر در همدان و در منزل و محضر حضرت آیت الله حاج شیخ محمّد جواد أنصاری همدانی مشرّف بودم،ایشان در ضمن نصایح و مواعظ و قضایا فرمودند: آقا سیّد معصومعلیشاه* را آقا محمّد علی بهبهانی در کرمانشاه کشت.

آقا محمّد علی سه نفر از اولیای خدا

ادامه مطلب