پیشنهادی:

مذهب حافظ شیرازی- حافظ شیعه بود یا سنی؟- نظر آیت الله شبیری زنجانی

مذهب خواجه حافظ شیرازی چه بود؟ حافظ شیعه بود یا سنی؟

 

نظر آیت الله شبیری زنجانی درباره مذهب حافظ

… قزوینی در ادامه می گوید اگر این ابیات از حافظ باشد در حالی که ثابت نیست چون در نسخه های قدیمی حافظ این بیت ها نیست…قزوینی خبره این فن است و نسخه های مختلف دیوان حافظ را دیده و معتقد است در نسخه های بعدی این بیت و ابیات دیگر افزوده شده است و تاریخِ اضافات را ذکر می کند…

حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (دامت برکاته) در یکی از پانوشت های کتاب جرعه ای از دریا [۱] که به تازگی منتشر شده است در خصوص مذهب حافظ شیرازی این چنین میفرمایند [۲]:
«
یکی از ادله تسنن حافظ شیرازی

ادامه مطلب