پیشنهادی:

رواج لواط میان مشایخ عصر مولوی و شیخی که بر اثر نفرین او مفعول شد!

در زمان مولوی، شاهد بازی به شدت در خانقاه ها رواج داشت، حتی بعضی از مشایخ خود مفعول (لواط دهنده) بودند، و این مساله به «علة المشایخ» یعنی بیماری مشایخ مشهور شده … ادامه مطلب