پاك و منزه است آنكه اشیاء را به ظهور آورد ، و خودش عین آن هاست

دکمه بازگشت به بالا