هر كه بت پرستید به همان خدا را پرستیده باشد. و چون سامری گوساله ساخت و مردم را به عبادت او خواند ، حق تعالی یاری نكرد هَرون را بر سامری ؛ از برای آنكه می خواست كه در هر صورتی پرستیده شود

دکمه بازگشت به بالا