پیشنهادی:

نقد علامه آقا محمد علی بهبهانی در مورد ابن عربی

نقد علامه آقا محمد علی بهبهانی در مورد ابن عربی

صاحب «روضات»كلامی را از آقا محمد علی بهبهانی فرزند آیت الله آقا محمد باقر بهبهانی از كتاب وی به نام « مقامع الفضل» در پاسخ كسی كه از وی ادله قائلین به وحدت وجود سوال نموده بود نقل می كند ، و در این پاسخ آقا محمد علی پس از بیان كلامی از میر سیّد شریف در حواشی شرح تجرید می گوید :

ادامه مطلب