پیشنهادی:

نظر مقدس اردبیلی درباره وحدت وجود، ابن عربی و معتقدین به حلول و اتحاد

دیدگاه مقدس اردبیلی درباره محیی الدین بن عربی و وحدت وجود

محقق اردبیلی از فقهای برجسته شیعه در قرن دهم هجری است که به دلیل زهد و ورع فوق العاده به مقدس اردبیلی مشهور گردیده است. او در کتاب حدیقه الشیعه که اثری در نقد تصوف است، می نویسد:

« بعضی از متاخران قائلان به اتحاد خالق و مخلوق مثل ابن عربی و عزیز نسَفی و عبدالرزاق کاشی در کفر و الحاد از حد تجاوز کرده و قائل به وحدت وجود و این که هر موجودی خداست، شده اند . تعالی الله عما یقول الملحدون علوا کبیرا.

و علت تداوم این طایفه در کفر و طغیان این است که اینان چون

ادامه مطلب