پیشنهادی:

دست نوشته حضرت آیت الله سیستانی درباره عرفان ابن عربی

دست نوشته حضرت آیت الله سیستانی و رد و عدم تایید عرفان ابن عربی

با توجه به اینکه در برخی از سایتهای ترویج دهنده عرفانهای انحرافی و تاکید آنها به عرفان ابن عربی و تبلیغ کتابهایی مثل فصوص وسوء استفاده برخی از آقایان ازبزرگان برای موجه نشان دادن مکتب خود استقتائی از آیت الله سیستانی صورت گرفته و ایشان با صراحت عرفان صاحب فصوص را مورد تایید ندانستند.

به گزارش شیعه آنلاین، در دوره های مختلف تاریخ تشیع، علما و مراجع عظام تقلید موضع گیری هایی در

ادامه مطلب