پیشنهادی:

پرسش های اعتقادی از آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله)

[سوال اول:] آیا ذات خداوند متعال و مخلوقات در اصل حقیقت وجود، اشتراک و سنخیتی دارند، مثل نور آفتاب و مراتب آن؟

[جواب:] بین خالق و مخلوق سنخیتی نیست و صریح آیه شریفه «لیس کمثله شیء» و صریح روایات، بینونت کامل بین خالق و مخلوق؛ چه در ذات و چه در صفات است، مانند روایات:

«تنزه عن مجانسه مخلوقاته…»[۱]

«ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه …» [۲]

«لا یلیق بالذی هو خالق کل شی الا ان یکون مباینا لکل شی متعالیا عن کل شی»[۳]

«مباینته ایاهم مفارقته لهم…» [۴]

«کنهه تفریق بینه و بین خلقه…» [۵]

«هو باین من خلقه بما خلق علماً و قدرهً و احاطه و سلطاناً»[۶]

 

[سوال دوم:] آیا صفات خداوند عین ذات اوست؟ در روز ازل که غیر از خدا موجودی نبوده است، آیا خداوند صفت فعل داشته یا فقط صفت فعل داشته یا فقط صفت ذات بوده است؟

ادامه مطلب