پیشنهادی:

پرستش کنندگان ذَکَر و فرج (آلات تناسلی) و….تمام اینها خدا پرست هستند!

پرستش ذَکَر و فرج (آلات تناسلی) و…. پرستش خداست!

عارف! بزرگ ملا سلطانعلی گنابادی در تفسیر بیان السعاده ج۲ ص۴۳۷ می نویسد:

و لما کان اجزاء العالم مظاهر الله الواحد القهار بحسب اسماء اللطفیه و القهریه کان عباده الانسان لای معبود کانت عباده الله اختیارا ایضا…….

ادامه مطلب