پیشنهادی:

دفاع امام محمد غزالی از یزید|یزید مومن بود،ترحم براو مستحب و لعنش جایز نیست

غزالی: یزید مومن بود، ترحّم بر یزید مستحب است و لعن وی جایز نیست

ابو حامد غزّالی ( معروف به امام محمّد غزالی) در کتاب «احیاء العلوم» می­نویسد : لعن مسلمانان جایز نیست و یزید مسلمان است و نسبت قتل یا امر یا رضای او به قتل حسین علیه السلام سوء ظن به مسلمان است و به حکم کتاب و سنّت حرام است. هر کس …

ابوحامد محمد بن محمد غزالی، از بزرگان شناخته شده­ ی تصوف، در سال ۴۵۰ هجری در طابران طوس به دنیا آمد. وی تحت تأثیر شدید عقاید اشعری بوده و این عقاید را در مسائل عرفانی خویش

ادامه مطلب