پیشنهادی:

نظر اجمالی به موسیقی – نقد و بررسی مثنوی مولوی – علامه محمد تقی جعفری

نظر اجمالی به موسیقی – نقد و بررسی مثنوی مولوی – علامه محمد تقی جعفری

داستان پیر چنگی که در عهد “خلیفه ی نابحق دوم” برای خدا در گورستان چنگ می زد :

در بیان این شنو یک داستان تا بدانی اعتقاد راستان

آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کرّ و فرّ

بلبل از آواز او بیخود شدی یک طرب زآواز خوبش صد شدی

درباره موسیقی و نوازندگی آن روح انسانی را و درباره آثار این نوازندگی از نظر فیزیولوژی و روانی مباحث زیادی تاکنون مطرح شده است.

بایستی گفت این پدیده بدون تردید چنان که در سطح ظاهری روح انسانی تأثیر دارد، همچنین در صورتهای خیلی عالی در سطح عمیق شخصیّت نیز آثاری می گذارد ونیز جای تردید نیست که موسیقی یکی از آن عوامل است که در درون انسانها مطابق نمودهای درونی آنها عکس العمل هایی را ایجاد می کند وابداع آهنگهای بسیار عالی از طرف موسیقی دانهایی از قبیل: بت هوون و موزارت و شوپن وغیرهم، یکی از جلوه های ابداعی روح انسانی بوده، هنرمندی انسانی را دردرجه عالی نشان می دهد.

ولی مطلبی که بسیار اهمیّت دارد این است که آیا

ادامه مطلب