پیشنهادی:

آیت الله فیاض : تدریس عرفان ابن عربی در حوزه خطرناک است

آیت الله فیاض : تدریس عرفان ابن عربی در حوزه خطرناک است

پس از حاشیه هایی که در رابطه با تدریس عرفان ابن عربی پدید آمد، آیت الله فیاض در سخنانی که در درس های خود ایراد فرمودند، به رد ابن عربی و تدریس کتاب وی در حوزه های علمیه پرداخته اند. سخنان معظم له در زیر آمده است:

“شنیده ایم که در این حوزه علمیه مبارکه، عرفان براساس کتاب “ابن عربی” تدریس می شود که این (مسئله)

ادامه مطلب